O společnosti

Společnost se specializuje na problematiku ochrany týkající se složek životního prostředí vyskytujících se v intravilánu (zastavěné plochy, popřípadě i plochy určené k zástavbě), které mohou být ve střetu s rozvojem potřeb lidské společnosti. Identifikujeme klíčové problémy, navrhneme jejich řešení, zpracujeme podklady, minimalizujeme rizika, vyřídíme úřední formality. Vše také odpovědně a kvalitně zrealizujeme.


O přístupu

Snahou společnosti je poskytovat klientům vždy individuální přístup a komplexní služby. Profesionálně řešíme ekologicko-ekonomické kolize v intravilánech na úrovni průmyslové i komunální. Na potřeby našich klientů reagujeme neustálým rozšiřováním našeho týmu interních i externích odborníků. Ke své činnosti proto využíváme také řadu dalších úzce specializovaných a odborně způsobilých osob. V portfoliu společnosti tedy najdete i specialisty na krajinný ráz či vlivy seismicity (dynamiky povrchu) na stavební konstrukce.


Co umíme

Zpracování podkladů k žádostem o bezproblémové vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle aktuálně platných zákonů a prováděcích vyhlášek. Zajistíme vyřízení u místně příslušného orgánu státní správy na základě odpovídajícího znění plné moci.

  • Provádíme dendrologický průzkum, který slouží především k mapování (inventarizaci) jednotlivých dřevin v daném území včetně identifikace všech potřebných arboristických znaků k vyhodnocení prognózy jejich vývoje a dalšího růstu.
  • V rámci péče o dřeviny zajišťujeme odlehčovací a zdravotní řezy korun dřevin včetně odstraňování jmelí.
  • Výpočet ekologické a estetické hodnoty dřevin dle metodiky je samozřejmostí, pokud je požadován.
  • Vypracováváme zdravotní hodnocení stromů, a to i mimo vegetační období, kdy dřeviny je pro dostatek zkušeností možné ohodnotit zcela objektivně na základě vykazovaných symptomů chorob, houbové a bakteriální infekce, velikosti a množství listové plochy, růstových malformací, viditelných defektů atd. V případě podezření rozsáhlejší infekce dřeviny dřevokaznými houbami, jejichž plodnice nelze v době hodnocení stromu nalézt, posouzení případně v určitém časovém intervalu opakujeme, aby bylo hodnocení dřevin zcela objektivní.
  • Provádíme technický dozor dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, prostorů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
  • Provádíme technický dozor investora v péči o poškozené dřeviny, zakládání zeleně v parcích, také veřejné zeleni, včetně prvotních výchovných řezů. Posuzujeme správnost prováděných výchovných řezů na dřevinách. Zabýváme se instalací bezpečnostních vazeb rizikových korun, zastřešování dutin a vyhodnocujeme rizikovost kácení.
  • Zajišťujeme kácení a mýcení dřevin, likvidaci (štěpkování) zůstatkové dřevní hmoty po realizovaném kácení a následně i odstranění pařezů (odfrézováním).
  • Zpracováváme projekty a navrhujeme ozelenění. Tuto výsadbu také umíme zrealizovat v souladu se všemi standardy a normami.
  • Provádíme zoologický průzkum a navrhujeme optimální opatření k managementu ploch z důvodu výskytu živočichů.
  • Dle záměru investora realizujeme projekty a nápravná opatření k minimalizaci způsobených škod neodborným či nedovoleným zásahem do dřevin.

Zakládáme si na rychlosti a kvalitě zpracovaných výstupů. Jsme schopni některá zadání po domluvě řešit i v extrémně krátkém čase.